Bodemonderzoek

februari 4, 2021

Begin februari 2021 is er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het project Hart van Rooi, op het huidige parkeerterrein achter de Rabobank. Dit bodemonderzoek wordt uitgevoerd door het bedrijf Aeres Milieu. In het kader van de bestemmingsplanprocedure is het een eis om een verkennend bodemonderzoek te doen, voordat de bestemming wordt gewijzigd. Er wordt hiermee gekeken of er bodemverontreiniging is en of er sanering moet plaatsvinden.

Wat is de aanleiding en het doel van bodemonderzoek?
De aanleiding om bodemonderzoek uit te voeren kan zeer divers zijn. Het doel en de aard van het bodemonderzoek varieert daardoor ook sterk. Zo kan bodemonderzoek worden uitgevoerd in het kader van de aanleg van infrastructurele werken, het winnen van bouwstoffen, het realiseren van gebouwen, het bouwrijp maken van de bodem, etc. Voor het project Hart van Rooi doen we onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. Het doel is om te bepalen wat de bodemkwaliteit is met het oog op het voorgenomen gebruik, namelijk het uitvoeren van bouwactiviteiten en het gebruik van de gronden voor woondoeleinden.

Hoe gaat zo’n traject van bodemonderzoek?
Het bodemonderzoekstraject bestaat uit de stappen: vooronderzoek (bureaustudie, deze is al uitgevoerd), verkennend onderzoek en nader onderzoek. Dit laatste is alleen nodig indien de resultaten uit de voorgaande stappen daartoe aanleiding geven. Dit is het geval als er te hoge concentraties van één of meer verontreinigende stoffen worden aangetroffen. Het verkennend bodemonderzoek bestaat uit het uitvoeren van een aantal boringen op locatie. De grondmonsters worden in het lab geanalyseerd. In veel gevallen moet het bevoegd gezag een besluit nemen op basis van de resultaten van het bodemonderzoek. Daarvoor is het nodig dat het onderzoek voldoet aan een aantal voorwaarden en eisen. In dat kader zijn richtlijnen en protocollen opgesteld. Onderzoek uitgevoerd volgens deze documenten zal in het algemeen leiden tot de juiste informatie voor het bevoegde gezag om een verantwoord besluit te kunnen nemen.

Als uit het bodemonderzoek blijkt dat geen bodemverontreiniging aanwezig is, dan is verder onderzoek niet nodig. Het onderzoeksrapport zal bij het bestemmingsplan worden opgenomen als bijlage en is dan voor eenieder in te zien. In het bestemmingsplan wordt beschreven wat de onderzoeksresultaten betekenen voor het project.