De afgelopen maanden hebben we achter de schermen hard gewerkt aan de uitwerking van het plan Hart van Rooi. Zo hebben we gesproken met direct aanwonenden, winkeliers en overige betrokken partijen. Het plan is inmiddels zover dat het officieel ingediend kan worden bij de gemeente Meierijstad. In deze nieuwsbrief tonen we de eerste sfeerbeelden, nemen we je kort mee naar het inloopmoment voor omwonenden en geven we meer informatie over de bestemmingsplanprocedure.

maart 10, 2022

Sfeerbeelden en situatie

Het project Hart van Rooi is gezichtsbepalend voor het karakteristieke centrum van Sint-Oedenrode. Op deze historische locatie is oog voor de omgeving extra belangrijk. In een vroeg stadium van het plan hebben we onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in Sint-Oedenrode. We hebben daarbij ook gekeken naar typologie en architectuur. Het ontwerp heeft respect voor de uitstraling van het centrum en houdt daarnaast rekening met de wensen voor parkeren, groen en woongenot voor diverse doelgroepen. De platte tekeningen zijn vertaald in sfeerbeelden, die we op de website van het project tonen.

Op de projectwebsite staat bovendien verdere toelichting over de invulling van het plan met 56 appartementen (27 koopappartementen en 29 appartementen voor sociale huur), stallingsruimte en een commerciële ruimte.

 

 

Inloopmoment omwonenden Markt

Op donderdag 10 maart kwamen omwonenden van de Markt in Sint-Oedenrode op uitnodiging kijken naar de eerste sfeerbeelden van het plan. Tijdens dit inloopmoment toonden we onder andere de impressies op grote borden en konden geïnteresseerden vragen stellen en suggesties geven. Van de aanwezigen ontvingen we zeer positieve reacties.

Wat is een bestemmingsplanprocedure?

Een bestemmingsplan bepaalt hoe de grond en gebouwen in een bepaald deel van de gemeente gebruikt mogen worden, óf ergens gebouwd mag worden en wat voor bebouwing dat mag zijn. Bestemmingsplannen gelden voor een langere tijd. De wettelijke procedure voor een bestemmingsplan bestaat uit twee fases. Tijdens deze fases kunnen belanghebbenden reageren op het plan. De gemeente neemt deze reactie mee als zij een besluit neemt.

Fase 1: ontwerp

De wettelijke procedure van een bestemmingsplan start met de ontwerpfase. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om hun zienswijze te geven. De ingediende zienswijzen worden samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien in een zienswijzennota.

Fase 2: vaststelling

De gemeenteraad neemt een besluit over de zienswijzennota en stelt het bestemmingsplan al dan niet (gewijzigd) vast. Het vastgestelde plan is opnieuw zes weken in te zien. In deze periode kunnen belanghebbenden tegen het plan in beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als de termijn van zes weken voorbij is, treedt het bestemmingsplan in werking. Ook als er een beroep is ingesteld. Een bestemmingsplan is definitief wanneer er geen beroep is ingediend bij de Raad van State en de beroepstermijn voorbij is of als er wel beroep is ingediend en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hierover uitspraak heeft gedaan.